hero

Klienci indywidualni

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego takie jak: prawo umów, prawo rzeczowe oraz dochodzenia odszkodowań.

W ramach prawa kontraktowego, mając na względzie potrzeby i ochronę prawną Klientów, Kancelaria świadczy usługi przygotowywania oraz opiniowania umów cywilnoprawnych, m.in. najmu, dzierżawy, o dzieło, pożyczki, kredytu, leasingu, zlecenia, świadczenie usług, agencyjnej, spółki cywilnej. 

Jednocześnie Kancelaria pomaga Klientom w negocjacjach warunków umów, a także sporządza opinie prawne z zakresu prawa cywilnego.

Na gruncie prawa rzeczowego Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów oraz oświadczeń z zakresu prawa rzeczowego, w tym z zakresu użytkowania, zniesienia współwłasności, ustanowienia zastawu, służebności lub hipoteki.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na gruncie dochodzenia odszkodowań z tytułu odpowiedzialności kontraktowej albo deliktowej, reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Kancelaria reprezentuje również Klientów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, a także na etapie późniejszego postępowania windykacyjnego oraz egzekucyjnego.

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

Kancelaria zapewnia reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria sporządza również odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia oraz inne pisma w toku postępowania administracyjnego, jak również skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ponadto Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem opinii prawnych dotyczących problematyki prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, a także z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria podejmuje się świadczenia pomocy prawnej z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Usługi prawne świadczone są w szczególności w formie opiniowania, przygotowywania oraz wszechstronnego i podpartego doświadczeniem zawodowym doradztwa w zakresie zawierania umów o pracę, rozwiązywania umów o pracę, zawierania umów o zakazie konkurencji lub umów o zachowaniu poufności, jak również przy realizacji roszczeń odszkodowawczych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Kancelaria podejmuje się również prowadzenia spraw z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności na etapie reprezentacji Klientów w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również na etapie postępowania sądowego.

Kancelaria reprezentuje Klientów na etapie przesądowym oraz w toku spraw sądowych.

Prawo rodzinne

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw oraz reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ze szczególnym uwzględnieniem takich spraw jak:

  • rozwód,
  • separacja,
  • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
  • podział majątku dorobkowego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego w tym przygotowywania umów i projektów dokumentów dotyczących spadku i spadkobrania.

Kancelaria podejmuje się reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spadkowego, w szczególności w sprawach o:

  • stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego,
  • dział spadku,
  • zachowek. 

Prawo bankowe

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych, przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa bankowego. W szczególności służymy pomocą podczas negocjowania z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi warunków porozumień restrukturyzacyjnych dotyczących zmiany harmonogramu płatności, zmiany zabezpieczeń czy umorzenia długów oraz innego rodzaju ugód. W ramach świadczonych przez naszą Kancelarię usług oferujemy:

  • opiniowanie umów kredytowych, umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych oraz innych,
  • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych z zakresu prawa bankowego,
  • obsługę prawną instytucji finansowych.

Ochrona praw konsumentów

Kancelaria świadczy obsługę prawną w zakresie ochrony konsumentów obejmującą przygotowanie rozwiązań pozostających w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów, w tym ustawy o prawach konsumenta, instytucji klauzul abuzywnych, nieuczciwych praktyk rynkowych, rękojmi i gwarancji, czy sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.